Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden SVR Boerderijcamping Camping Stoker

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de Stichting Vrije Recreatie – Boerderijcamping Camping Stoker, hierna te noemen: “Ondernemer”, en de partij die de overeenkomst is aangegaan, hierna te noemen: “Recreant”.

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • kampeermiddel: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, tourcaravan, e.d.;
 • plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een kampeermiddel;
 • ondernemer: het bedrijf die de plaats aan de recreant ter beschikking stelt;
 • recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangaat;
 • mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en);
 • overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de plaats; hierbij dient aan de hand van de prijslijst vermeld te worden wat niet in de prijs is inbegrepen;
 • informatie: schriftelijke of digitaal aangereikte gegevens over het gebruik van de gehuurde plaats, algemene voorwaarden, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;
 • annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de recreant voor de ingangsdatum van het verblijf.
Artikel 2: Inhoud overeenkomst

De ondernemer stelt voor tijdelijke recreatieve doeleinden aan de recreant de overeengekomen plaats voor de overeengekomen periode ter beschikking; laatstgenoemde krijgt daarmee het recht om daarop een kampeermiddel van het overeengekomen type en voor de aangegeven personen te plaatsen.

De ondernemer is verplicht de informatie op basis waarvan de overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de recreant bekend.

Indien deze informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie, zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.

De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie naleven.

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst loopt van rechtswege af na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging

De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.

Indien na vaststelling van de prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een verhoging van lasten en heffingen die direct op de plaats, het kampeermiddel of de recreant betrekking hebben, dan kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van deze overeenkomst.

Artikel 5: Betaling

De recreant dient de betalingen 1 dag voor vertrek te hebben voldaan , tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6: Annulering

Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

 • tot 1 maand vóór aanvang van het verblijf: 0 % van de totale verblijfskosten;
 • tussen 1 maand en de dag van aanvang van het verblijf: 10 % van de totale verblijfskosten.

De ondernemer behoudt zich het recht voor om een reservering te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een recreant te weigeren. Ondernemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door recreant betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verdere verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 7: Gebruik door derden

Gebruik door derden van een kampeermiddel en/of de bijbehorende plaats is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke dan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 8: Voortijdig vertrek van de recreant

De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd. Indien dit vertrek plaatsvindt door dwingende omstandigheden dan betaalt de recreant de kosten voor het verblijf tot de dag van het eerdere vertrek.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of een onrechtmatige daad

De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:

 • Indien de recreant, mederecreant(en), en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de regels in de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
 • Indien de recreant, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mederecreanten bezorgt, of de goede sfeer op of in directe omgeving van het terrein bederft;
 • Indien de recreant, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing, door gebruik van de plaats en/of zijn kampeermiddel in strijd met de bestemming van het terrein handelt;
 • Indien het kampeermiddel van de recreant niet aan algemeen erkende veiligheidsnormen voldoet.
 • Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant mondeling en/of schriftelijk laten weten. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.
 • Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat zijn plaats en/of kampeermiddel is ontruimd en het terrein zo snel mogelijk te verlaten, doch uiterlijk binnen 2 uur.
 • Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de plaats te ontruimen in overeenstemming met artikel 10 lid 2.
 • De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.
Artikel 10: Ontruiming

Als de overeenkomst is geëindigd, moet de recreant, uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen periode en tijd, de plaats leeg en volledig opgeruimd opleveren.

Als de recreant zijn kampeermiddel niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd, na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een termijn van 24 uur vanaf het tijdstip van ontvangst, op kosten van de recreant de plaats te ontruimen, onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 2 en 3. Eventuele stallingskosten, voor zover redelijk, zijn voor rekening van de recreant.

Artikel 11: Wet- en regelgeving
 1. De recreant zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege, of door de ondernemer in het kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan het kampeermiddel (kunnen) worden gesteld.
 2. LPG-installaties zijn op de plaats alleen toegestaan, indien zij zich bevinden in motorvoertuigen die zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
 3. Indien de recreant krachtens gemeentelijke brandweervoorschriften preventieve maatregelen dient te nemen, zoals het voor handen hebben van een goedgekeurd blusapparaat, dient de recreant deze voorschriften strikt na te leven.
Artikel 12: Aansprakelijkheid
 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht. In dit geval zal geen restitutie plaatsvinden van de overeengekomen prijs en/of niet-genoten vakantiedagen.
 3. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in zijn gedeelte van de nutsvoorzieningen, tenzij het een beroep kan doen op overmacht of als deze storingen verband houden met de leiding vanaf het overnamepunt van de recreant.
 4. De recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt, tenzij er sprake is van overmacht.
 5. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.
 6. De ondernemer verplicht zich om na de melding door de recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.
 7. Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd, zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Daarnaast kunnen door de Stichting Vrije Recreatie geselecteerde mediapartners audio-, en of audiovisuele opnamen maken ten behoeve van promoties van het evenement.
Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsverhoudingen tussen Ondernemer en Recreant is Nederlandse recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank in Leeuwarden is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen.

Versie januari 2023